Vonitsa

Vonitsa Office: 2643022500

Preveza -Vonitsa

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.15 Χ Χ Χ Χ Χ
09.10 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12.20 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 

Vonitsa – Preveza

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.30 Χ Χ Χ Χ Χ
13.30 X X X X X Χ